آلبوم تصویری ارقام تجاری زردآلو در ایران. قسمت دوم

آلبوم تصویری ارقام تجاری زردآلو در ایران. قسمت دوم

این مقاله در دو قسمت تنظیم شده است که قسمت دوم آن در این پست تقدیم می شود.

قسمت اول را اینجا بخوانید

 

رقم شاهرود- 51

 

رقم شـاهرود- 51 ( شکل 20)  مناسـب خشـکبار بوده که مشـخصات آن در جدول20  بیان شـده اسـت.

شکل 20 ) رقم شاهرود 51

جدول 20) مشخصات رقم شاهرود 51

 

رقم شاهرود- 52

 

رقم شـاهرود-52 ( شکل 52) هسـته جدا دارد که مشخصات آن در جدول21  ذکر شـده است.

شکل 21 ) رقم شاهرود 52

جدول 21) مشخصات رقم شاهرود 52

 

رقم شاهرود- 53

 

رنگ گوشـت رقم شـاهرود- 53 ( شکل 22) نارنجی اسـت که مشـخصات آن در جدول22  بیان شـده اسـت.

شکل 22 ) رقم شاهرود 53

جدول 22) مشخصات رقم شاهرود 53

 

رقم شاهرود- 54

 

رقم شـاهرود- 54 ( شکل 23) عادت شـاخه دهی گسترده دارد و دارای مشـخصاتی به شـرح جدول23  است.

شکل 23 ) رقم شاهرود 54

جدول 23 ) مشخصات رقم شاهرود 54

 

رقم شاهرود- 55

 

شـکل میوه رقـم شـاهرود- 55 ( شکل 24) بیضوی اسـت کـه مشـخصاتی به شـرح جـدول24  دارد.

شکل 24 ) رقم شاهرود 55

جدول 24 ) مشخصات رقم شاهرود 55

 

رقم قوامی

 

رقـم قوامـی ( شکل 25)  میـزان عملکـرد بالایی دارد و مشـخصات آن در جـدول25  بیـان شـده اسـت.

شکل 25) رقم قوامی

جدول 25 ) مشخصات رقم قوامی

 

رقم قیصی- 2

رقـم قیصـی- 2 ( شکل 26)  شـکلی کشـیده   دارد کـه مشـخصات آن در جـدول26  ذکـر شـده اسـت.

شکل 26) رقم قیصـی- 2

جدول 26 ) مشخصات رقـم قیصـی- 2

 

رقم میرزایی

رقـم میرزایـی ( شکل 27)  هسـته نیمه چسـبیده بـه میوه دارد کـه مشـخصات آن در جـدول27  ذکر شـده اسـت.

شکل 27) رقم میرزایی

جدول 27 ) مشخصات رقم میرزایی

 

رقم نوری پیش رس بسطام

رقـم نـوری پیـش رس بسـطام ( شکل 28) هسـته تلخـی داشـته کـه مشـخصاتی بـه شـرح جـدول28  دارد.

شکل 28) رقـم نـوری پیـش رس بسـطام

جدول 28 ) رقـم نـوری پیـش رس بسـطام

 

رقم نوری دیررس

رقـم نـوری دیـررس ( شکل 29)  عملکـرد بالایی دارد و دارای مشـخصاتی بـه شـرح جـدول29  اسـت.

شکل 29) رقـم نـوری دیـررس

جدول 29 ) رقـم نـوری دیـررس

 

رقم استوت مراغه

رقم اسـتوت مراغه ( شکل 30)  قدرت رویشـی بالایی دارد که مشـخصات آن در جدول30  ذکر شـده اسـت.

شکل 30) رقـم اسـتوت مراغه

جدول 30 ) رقـم اسـتوت مراغه

 

رقم قاضی جهان

 

رقـم قاضی جهـان( شکل 31) درصد قنـد بالایی دارد که مشـخصات آن در جدول31  بیان شـده اسـت.

شکل 31) رقـم قاضی جهـان

جدول 31 ) رقـم قاضی جهـان

 

رقم قربان مراغه

رقـم قربـان مراغه ( شکل 32) در دهـه دوم تیر آماده برداشـت اسـت کـه مشـخصات آن در جـدول32  بیـان شده اسـت.

شکل 32) رقـم قربـان مراغه

جدول 32 ) رقـم قربـان مراغه

 

رقم ملایری

رقـم ملایری ( شکل 33) رنـگ زمینـه نارنجـی دارد کـه مشـخصات آن در جـدول33  ذکـر شـده اسـت.

شکل 33) رقـم ملایری

جدول 33 ) رقـم ملایری

 

رقم نخجوان

 

رقـم نخجـوان ( شکل 34) مغز بسـیار تلخـی دارد و دارای مشـخصاتی بـه شـرح جدول34  اسـت.

شکل 34) رقـم نخجـوان

جدول 34 ) رقـم نخجـوان

 

رقم نصیری

 

رقـم نصیـری ( شکل 35) مناسـب خشـکبار اسـت کـه مشـخصات آن در جـدول35  ذکـر شـده اسـت.

شکل 35) رقـم نصیـری

جدول 35 ) رقـم نصیـری

 

رقم رویال

رقـم رویـال( شکل 36) در دهه سـوم خرداد می رسـد که مشـخصات آن در جدول36  بیان شـده اسـت.

شکل 36) رقـم  رویال

جدول 36 ) رقـم رویال

 

رقم مورپارک

رقم مورپارک ( شکل37) دارای شـکل تخم مرغی اسـت و مشـخصاتی به شـرح جدول37  دارد.

شکل 37) رقـم مورپارک

جدول 37 ) رقـم مورپارک

 

رقم باقری

رقم باقری ( شکل 38) عادت شـاخه دهی عمودی داشـته و مشخصاتی به شـرح جدول38  دارد.

شکل 38) رقـم باقری

جدول 38 ) رقـم باقری

 

رقم لاسگردی

رقـم لاسگردی ( شکل 39) قدرت رویشـی بالایی دارد و مشـخصات آن در جـدول39  ذکـر شـده اسـت.

شکل 39) رقـم لاسگردی

جدول 39 ) رقـم لاسگردی

 

رقم نوری طبس

رقـم نـوری طبـس ( شکل 40) مغز میـوه شـیرینی دارد و دارای مشـخصاتی بـه شـرح جدول40  اسـت.

شکل 40) رقـم نـوری طبـس

جدول 40 ) رقـم نـوری طبـس

 

رقم اردوباد

رقم اردوباد ( شکل 41) مناسب خشکبار بوده که مشخصات آن در جدول41  ذکر شده است.

شکل 41) رقم اردوباد

جدول 41 ) رقم اردوباد

 

منابع و مطالعات بیشتر

دکتر ابراهیم گنجی مقدم، دکتر هادی زراعتگر، دکتر شادی عطار ، معرفی خصوصیات برخی از ارقام تجاری زردآلو، انتشارات موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، 1399

دکتر ابراهیم گنجـی مقـدم، میـوه  کاری در مناطـق معتدلـه، انتشـارات آمـوزش و ترویـج کشـاورزی،1390

3. FAO, UN Food & Agriculture Organization. 2018. FAOSTAT, Statistics Division. 2016. Retrieved

 

 

10 ماه پیش بازدید283

دیدگاه کاربران فیداست

لطفا دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید