فاطمه زارعیان

فاطمه زارعیان

گلخانه,بازاریابی,فرآوری
اطلاعات تخصصی
تحصیلات

کارشناس ارشد علوم باغبانی- گیاهان زینتی

خلاصه عملکرد و مهارت ها

دبیرانجمن علمی پیشگامان کشاورزی
عضو انجمن علمی گیاهان زینتی ایران
رتبه سه مشاوران نظام مهندسی کشاورزی
سهامدار و رئیس هیئت مدیره شرکت فرآوری آریا زرع و بسترسازان سلامت آریا
سه مقاله در زمینه تکثیر آدنیوم

این صفحه را به اشتراک بگذارید

پرسش های پاسخ داده شده