معرفی خدمات و محصولات

گلخانه

golkhaneh_zeinali
گلخانه

مازندران / تنكابن

گل های زینتی
دیوار و فضای سبز نما برگ نگار

نما برگ نگار
دیوار و فضای سبز نما برگ نگار

تهران / تهران

گل های زینتی ، فضای سبز
دانش بنیان کشت بافت خاوران

دانش بنیان کشت بافت خاوران
دانش بنیان کشت بافت خاوران

خراسان جنوبي / بيرجند

گل های زینتی
رویان نهال محلات، کشت بافت

رویان نهال محلات
رویان نهال محلات، کشت بافت

مركزي / محلات

نهال و بذر ، گل های زینتی
گروه ایران سبز

گروه ایران سبز
گروه ایران سبز

مازندران / تنكابن

گل های زینتی
بوستان سبز زنده رود

بوستان سبز زنده رود
بوستان سبز زنده رود

اصفهان / فلاورجان

مشاوره کشاورزی ، گل های زینتی
گل و گیاه سیتروس

گل و گیاه سیتروس
گل و گیاه سیتروس

تهران / تهران

مشاوره کشاورزی ، گل های زینتی
ایران کاملیا

ایران کاملیا
ایران کاملیا

تهران / تهران

مشاوره کشاورزی ، گل های زینتی
گلو گیاه بیشه ؛ تامین بذر گل های زینتی

بیشه
گلو گیاه بیشه ؛ تامین بذر گل های زینتی

تهران / تهران

نهال و بذر ، گل های زینتی